Fortsæt til hovedindholdet

Vedtægter for 
Folkekirke og Forsvar

Deltagere, formål, hjemsted mv.

 

§1. Folkekirke og Forsvar er et samarbejde mellem biskopperne.

 

§2 Formålet med Folkekirke og Forsvar er at styrke den danske folkekirkes møde med soldater, veteraner og pårørende. Folkekirke og Forsvar skal søge at skabe et tættere samarbejde mellem Værnspræstetjenesten, folkekirken, frivillige veteranorganisationer, KFUM Soldatermission, kommunernes veterankoordinatorer, civilsamfundet og andre medspillere på området. Formålet er dermed  
også at informere, rådgive og vejlede om Forsvaret, Værnspræstetjenesten og veteraner. 

I dette arbejde indgår blandt andet følgende elementer:

- Etablering og styrkelse af et netværk mellem værnspræstetjenesten, sogne, provstier, stifter og aktører, der støtter veteraner, soldater og pårørende. Eksempelvis: 

 • Folkekirkelig støtte til og samarbejde med igangværende veteranprojekter i sogne, provstiet og stifter så som Veteranhjem, KFUM Soldaterrekreation og Veterancaféer.
 • Samarbejdsforum på stiftsniveau med funktionspræster som Korshærs- og gadepræster, der kan have en særlig berøring med psykisk sårede krigsveteraner.
 • Samarbejdsforum med beredskabspræstetjenesten, der skal planlægge og udvikle plan for evt. fælles indsats eller i hvert fald gensidig støtte ved krig, krise og katastrofe.

- Styrkelse af kommunikation om værnspræstetjenesten. Eksempelvis: 

 • Årligt skrift om Folkekirke og Forsvar.
 • Foldere, der kan uddeles på kaserner, i kirker og sognegårde, på veteranhjem og lignende steder.
 • Sociale medier.
 • Informationsmøder på provsti- og stiftsniveau.
 • Møder med kommunernes veterankoordinatorer, Forsvarets Veterancenter og de frivillige veteranorganisationer som KFUM Soldatermission, Danmarks Veteraner, Veteranhjemmene med videre.

- Udvikling af sjælesorgstilbud og aktiviteter for krigsveteraner. 

 • Bibelsk Sjælesorg.
 • Sjælesorgsgrupper.

 

§3 Folkekirke og Forsvar har hjemsted på adressen Hærprovstens Kontor, Kastellet 16, 2100 København Ø.

Biskoppen over Københavns Stift, der er tilsynsførende for Værnspræstetjenesten, fører også tilsyn med Folkekirke og Forsvar.

 

Finansiering, budget, regnskab, bestyrelse, sekretariat og personale

 

§4 Samarbejdet finansieres ved dets etablering for en treårig periode gennem en bevilling fra Fællesfondens omprioriteringsmidler som en prøveordning.

Stk. 2 Biskoppen over Københavns Stift er budgetansvarlig og udarbejder parallelt med stiftsadministrationen et budgetforslag, der forelægges de øvrige biskopper. Regnskab for Folkekirke og Forsvar udarbejdes som biregnskab til Københavns Stifts årsregnskab. Forinden regnskabet afleveres skal det være forelagt de øvrige biskopper.

Stk. 3 Budget og regnskab aflægges i henhold til bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen mv. for Fællesfonden.

Stk. 4 Københavns Stiftsadministration modtager vederlag for administrative opgaver iht. §4 og §7.

 

§5 Bestyrelsen består af Hærprovsten, Orlogsprovsten, Flyverprovsten, to stiftsværnspræster, Værnspræsten ved Forsvarets Veterancenter, en repræsentant fra Landsforeningen af Menighedsråd og en repræsentant fra Den danske Præsteforenings afdeling for Værnspræster. Sekretariatslederen er sekretær for bestyrelsen.

Stk. 2 Bestyrelsen vælger en formand blandt medlemmerne.

Stk. 3 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 4 Bestyrelsen afholder mindst 1 årligt møde.

Stk. 5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 1/2 af medlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed bortfalder fremkommet forslag.

Stk. 6. Hvervet som medlem af bestyrelsen er ulønnet. Der kan udbetales befordringsgodtgørelse efter gældende regler.

 

§6 Bestyrelsens opgaver er at fastlægge de faglige retningslinjer og mål for Folkekirke og Forsvar.

Stk. 2 Bestyrelsen fastsætter retningslinjer for, og fører tilsyn med, sekretariatet og stiftsværnspræsterne.

Stk. 3. Bestyrelsen indstiller en sekretariatsleder til ansættelse ved Københavns Stiftsadministration, Sekretariatslederen skal være godkendt af biskoppen over Københavns Stift iht. princippet i § 7, stk. 4.

Stk. 4 Sekretariatslederen skal have særlig viden om sjælesorg, ledelse, udvikling og netværk i det kirkelige miljø. Sekretariatslederen trækker på eksterne samarbejdspartnere i forhold til driften og den  
årlige publikation fra Folkekirke og Forsvar.

 

§7 Sekretariatet består af sekretariatslederen og hærprovsten. 

Stk. 2 Sekretariatet tegner projektet ud ad til og står for den daglige administrative drift og projektets økonomi med støtte fra hærprovstens kontor og bestyrelse.

Stk. 3 Sekretariatslederen er kontaktperson for stiftsværnspræsterne og støtter stiftsværnspræsterne i deres arbejde. Sekretariatet udarbejder en årlig beretning om arbejdet i Folkekirke og Forsvar.

Stk. 4 Øvrige medarbejdere i Folkekirke og Forsvar ansættes efter sekretariatets indstilling til bestyrelsen og efterfølgende godkendelse af biskoppen over Københavns Stift. Københavns biskop træffer den endelige beslutning om ansættelse og afsked af medarbejdere. Arbejdsbeskrivelsen for medarbejdere  udfærdiges af sekretariatet og skal forelægges bestyrelsen.

Stk. 5 Københavns Stiftsadministration er ansættelsesmyndighed for alle ansatte i Folkekirke og Forsvar. 
Stiftsværnspræsternes ansættelsesforhold ændres dog ikke ved funktionen som stiftsværnspræst. 
Stk. 6 Sekretariatet kan nedsætte arbejdsgrupper og/eller faggrupper til konkrete opgaver eller som referencegrupper.

Stk. 7 Ved ophævelse af samarbejdet opsiges samarbejdets medarbejdere, såfremt det kan konstateres, at deres opgaver bortfalder. Opsigelse skal ske i henhold til de til enhver tid gældende ansættelsesretlige regler, herunder regler om partshøring og regler om varsling.
 

Stiftsværnspræsterne

§8 Stiftsværnspræsterne består af 10 værnspræster, der er knyttet til hver sit stift.

Stk. 2 Efter ansøgning udpeger Hærprovsten, Orlogsprovsten og Flyverprovsten de 10 stiftsværnspræster. En stiftsværnspræst skal som udgangspunkt være ansat i det pågældende stift, som man er stiftsværnspræst for. Stiftsværnspræsterne udpeges for 4 år ad gangen.

Stk. 3 Mindst én gang årligt samles stiftsværnspræsterne. Stiftsværnspræsterne vælger af deres midte to repræsentanter til bestyrelsen for en toårig periode. Stiftsværnspræsterne kan tildeles et funktionstillæg efter de gældende regler for forhandling af tillæg for præster.

Stk. 4 Stiftsværnspræsten er det lokale kontaktpunkt til aktører, der støtter soldater, veteraner og pårørende. Stiftsværnspræsten er Værnspræstetjenestens og dermed Forsvarets koordinerende  
kontaktpunkt mellem stiftets biskop, stiftsråd, provster, præster og menigheder inklusive andre funktionspræster på området, samt kontaktpunkt til stiftets ledende beredskabspræst og kommunernes  
veterankoordinatorer.

Stk. 5 I stiftsværnspræstens opgaver indgår: 

 • Overblik over alle typer veteranprojekter i stiftet.
 • Initiativ til veteranprojekter eller støtte sådanne initiativer fremkommet i stiftsrådet eller rundt omkring i menighederne og provstierne.
 • Lokal information og kommunikation igennem trykte og elektroniske medier såvel som igennem møder, hvor stiftsværnspræsten kan få støtte af sekretariatet og/eller lokale værnspræster. 
 • Formidle viden til folkekirken om værnspræstetjenesten, forsvaret og veteraner.  
 • Støtte ved militære begravelser eller begravelser med militært islæt. 
 • Støtte i udarbejdelse af Min Sidste Vilje.
 • Fastholde samarbejdet med KFUM Soldatermission, Danmarks Veteraner, Veteranhjemmene og de mange andre forskellige veteranorganisationer.
 • Koordinere de folkekirkelige initiativer på veteranområdet.
 • Skabe kontakt mellem veteraner, forsvarets personel og værnspræst ved behov for gejstlig bistand som sjælesorg.


Klage- & ikrafttrædelsesbestemmelser m.v. 

§9 Enhver tvist om forståelse, fortolkning eller udfyldning af denne vedtægt eller om samarbejde i henhold til vedtægtens §1 mellem bispeembederne kan forelægges Kirkeministeriet til afgørelse.
 

§10 Kirkeministeriets godkendelse kræves til vedtægtsændringer og fastsættelse af vilkår i anledning af opløsning af samarbejdet.


§11 Denne vedtægt træder i kraft ved biskoppernes underskrift.

Stk. 2 Samarbejdet kan opløses med 3 måneders varsel til udgangen af et kalenderår, hvis deltagerne er enige herom.

Stk. 3 Kirkeministeren kan opløse samarbejdet efter en deltagers anmodning, eller når der i øvrigt er rimelig grund dertil.


§12 Vedtægten er til rådighed for offentligheden på stiftsadministrationernes hjemmesider. 


§13 Eventuel forlængelse af den treårige periode jf. §4 kan ske via genforhandling mellem biskopperne.


§14 Optagelse i samarbejdet kan ske efter forhandling med samarbejdets parter.